Home Tag Archives: ผู้ปกครอง

Tag Archives: ผู้ปกครอง

ครูทนไม่ไหว หลังเห็นผู้ปกครองซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหลาน หวั่นตกเป็นเหยื่อ ย้ำเรียนออนไลน์แค่ทดลอง

จากสถานการณ์ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศปรับเปลี่ยนการเรียนในห้องเรียนและการเดินทางไ…