Home เรื่องดี ๆ มีข้อคิด พรสุดท้ายจาก ”พ่อ” ในปีใหม่ปีนั้น ในหลวง ร.9 พระราชทานให้พวกเรา ตราตรึงใจ ขอจดจำตลอดไป

พรสุดท้ายจาก ”พ่อ” ในปีใหม่ปีนั้น ในหลวง ร.9 พระราชทานให้พวกเรา ตราตรึงใจ ขอจดจำตลอดไป

0
132

บนโลกออนไลน์ได้มีเพจดังผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า YouLike (คลิปดัง) ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ และคลิปวีดีโอ ถึงเหตุการณ์สำคัญที่ครั้งหนึ่ง”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระพรแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 อีกทั้งยังแฝงคำสอนและข้อคิดให้พสกนิกรน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นปีด้วยปัญญาและสติ โดยระบุข้อความว่า…

ซึ่งในทุก ๆ ปีพสกนิกรล้วนเฝ้ารอการพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และ ส.ค.ส. พระราชทาน หรือบัตรส่งความสุขที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง

เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบทุกปัญหาผ่านมา ถือเป็นพรล้ำค่า เปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจแก่พวกเราชาวไทย พระราชดำรัสบางปีที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เสมอ

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2530

เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง

หมั่นเพียร งามสุจริต คิดดี

แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น

เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2530

(วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2529)

“…ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่มีจิตใจสงบ จะใช้ความคิดพิจารณาของตนได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องดีขึ้น ความคิดที่ประกอบด้วยความสงบ มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนา ให้สัมฤทธิ์ผลได้…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2532

ปรารถนาดี ต่อกัน คือความสุข

อนุเคราะห์ กันและกัน คือความสุข

ความยินดี คือความสุข

ความสงบ คือความสุข

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2532

(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2531)

“…ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่เป็นอิสระ

และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาความเป็นไทยนี้ไว้ได้ ชาติบ้านเมืองก็จะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น ความเป็นไทย จึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวเราต้องถนอมรักษาไว้เป็นนิตย์ต่อไป…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2536

แก้ปัญหา หายากไม่ ให้ตามสูตร

พูดอะไร ให้พูดง่าย ไม่พูดผิด

คิดก่อนทำ ทำตรงจุด หยุดก่อนชน

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2536

(วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2535)

“…จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบ และเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกว้างขวาง

และถูกต้องตรงจุด ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2538

พูดมาก คนฟังยาก

พูดเร็ว ฟังไม่ทัน

พูดดี ฟังสบาย

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2538

(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2537)

“…ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาชีพได้เต็มกำลัง ทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนให้หนักแน่น เพื่อให้มีสติสมบูรณ์ มีปัญญาแจ่มใส สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ ได้ไม่ผิดพลาด

ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความจริงใจพร้อมใจ และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่าย จักได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์ เป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติ…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2540

คิด ก่อน พูด

พูด แล้ว ทำ

ทำ หลัง คิด

คิด ก่อน ทำ

ทำ แล้ว พูด

พูด หลัง คิด

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2540

(วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2539)

“…ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น เราควรจะได้ทำความเข้าใจและร่วมกันคิดอ่าน ปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2555

ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง

เราก็ต้องพยายามว่าย

อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย

มิได้สำเร็จ

ด้วยเพียงคิดเท่านั้u

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555

(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2554)

“…วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2558

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์

ปัญญาที่เฉียบแหลม

กำลังกายที่สมบูรณ์

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

(วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2557)

“…ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้คิดให้ดี ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผล เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ…”

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2559

ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง

มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น

และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559

(วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2558)

“…ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึง

ขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา…”

แหล่งที่มา: Krungsri Guru / YouLike (คลิปดัง)

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.